Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
VINOFIN BVBA


ARTIKEL 1. TOEPASSING
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van producten door VINOFIN BVBA, met maatschappelijke zetel te 7911 Oeudeghien, Rue Beausoir 13, met
ondernemingsnummer 0568.904.802 aan haar
klanten. Vinofin telefonisch bereikbaar op +32 478 66 79 29 en per email op
info@vinslegarage.be. Onze website is www.vinslegarage.be. Door een bestelling van goederen bij Vinofin te plaatsen, aanvaardt de koper de toepassing van deze algemene voorwaarden en verzaakt
aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

ARTIKEL 2. AANVAARDINGEN, ANNULERINGEN EN WEIGERINGEN VAN DE BESTELLINGEN
Bestellingen zijn slechts geldig en bindend na aanvaarding door Vinofin. Wegens mogelijke
voorraadtekorten voor bepaalde wijnen of jaren, kunnen bestellingen slechts worden aanvaard in functie van de beschikbaarheid van de wijnen, zonder enige belofte wat prijzen of hoeveelheden betreft. Vinofin behoudt zich steeds het recht voor om langs schriftelijke weg, zonder enige motivering en op welk moment dan ook de bestelling te weigeren, ook aan reeds bestaande klanten en ongeacht de duur van de commerciële relatie tussen partijen en de eventuele gedane inspanningen en gemaakte kosten van de koper met het oog op de wederverkoop van de goederen (opname op menukaarten, website, etc.). Vinofin is niet aansprakelijk voor kosten die de koper ondervindt naar aanleiding van de geweigerde levering. De koper kan zijn bestelling vóór de levering annuleren mits betaling aan Vinofin van een forfaitaire en niet-verrekenbare vergoeding gelijk aan 15% van de totale waarde van de bestelling. Na de levering kan een bestelling niet meer worden geannuleerd.
De koper doet uitdrukkelijk afstand van de rechten voorzien in de artikelen 1587 en 1588, voor zover toepasselijk, van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 3. PRIJS(WIJZIGINGEN) - ACCIJNZEN EN HEFFINGEN - PROMOTIES
Het is Vinofin toegestaan de op de prijslijst en de website vermelde prijzen op elk ogenblik
eenzijdig te wijzigen, zowel om redenen onafhankelijk van de wil van de verkoper (stijging van de grondstofprijzen, verhogingen van overheidsheffingen, mislukte oogsten, etc.) als in functie van eventuele marktschommelingen waar de verkoper geen invloed op heeft. De koper verklaart hiermee op onherroepelijke wijze akkoord te gaan.
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn alle meegedeelde verkoopprijzen inclusief de Belgische accijnzen en heffingen. De promoties die van toepassing zijn op de bestellingen zijn de op de datum van levering van de bestelling geldende promoties.

ARTIKEL 4. LEVERING
Vinofin levert op alle adressen in België. Voor leveringen buiten België kan de koper
contact opnemen met Vinofin op de in artikel 1 vermelde contactgegevens. De meegedeelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en zijn geenszins bindend ten aanzien van de
verkoper. Eventuele vertragingen bij de levering van de goederen geven geen recht op
schadevergoeding en kunnen niet worden aangegrepen door de koper met het oog op de ontbinding van de overeenkomst met Vinofin.
Onze goederen worden vrij van verzendings- en transportkosten geleverd (inclusief vracht en port, tot
op de door de koper aangeduide plaats van levering, voor zover deze op het Belgisch, grondgebied gesitueerd is) voor elke bestelling boven €175. Bestellingen met een waarde
lager dan €175 worden uitgevoerd aan de geldende toeslagtarieven voor verzending/transport,
uitdrukkelijk vermeld op www.vinslegarage.be.
Het is Vinofin toegestaan de bestelwaarde die recht geeft op een vrijstelling van de
toeslagtarieven op elk ogenblik en eenzijdig te wijzigen, zowel om redenen onafhankelijk van de wil van de verkoper als in functie van eventuele marktschommelingen waar de verkoper geen invloed op heeft.


ARTIKEL 5. GEBREKEN EN KLACHTEN
De koper verbindt zich ertoe om de verkochte goederen bij de levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen op straffe van nietigheid onverwijld aan de vervoerder te worden gemeld alsook uiterlijk 48 uur na de levering schriftelijk aan Vinofin te worden gemeld. Ongeacht het voorbehoud van de koper bij de ontvangst, met name wegens eventuele glasbreuk, moet het in goede staat en overeenkomstig de bestelling geleverde deel van de bestelling betaald worden tegen de overeengekomen prijs en volgens de bij de bestelling overeengekomen betalingsmodaliteiten. Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen
nog niet in gebruik werden genomen of doorverkocht werden.
Elke klacht met betrekking tot de facturatie moet, eveneens op straffe van nietigheid, binnen de 48u na ontvangst van de factuur en in dezelfde vorm ter kennis worden gebracht van Vinofin. Teruggestuurde goederen worden slechts aanvaard indien zij volledig op kosten van de koper getransporteerd worden, op zijn risico en na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Vinofin. In geval van akkoord over de terugname van goederen, verbindt Vinofin zich alleen tot de vervanging van de beschadigde goederen, voor zover de koper niet aansprakelijk is voor de beschadiging van de goederen, en zonder dat deze aanspraak kan maken op enige schadevergoeding, uitstel van betaling of annulering van de bestelling.
Indien verkochte goederen een zogenaamde ‘kurksmaak’ vertonen, dient de koper de aangetaste goederen in kwestie (inclusief kurk) onverwijld en zonder uitstel aan Vinofin te bezorgen, waarna een proeftest zal plaatsvinden. Indien de proeftest de kurksmaak bevestigt, zullen de betreffende goederen vervangen worden door goederen van eenzelfde type. Indien hetzelfde type goederen niet meer beschikbaar is, zullen goederen van een andere jaargang of een gelijkwaardig alternatief worden voorzien. In geen geval zullen goederen met kurksmaak worden terugbetaald, deze worden enkel vervangen mits voorlegging van een geldig aankoopbewijs en dit tot maximum 2 jaar na aankoop van de goederen.


ARTIKEL 6. OVERMACHT
Vinofin zal in geen geval aansprakelijk zijn voor de onderbreking of vertraging in de uitvoering van haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de koper ten gevolge van stakingen, lock-outs of andere arbeidsgeschillen, natuurrampen, embargo’s, oorlog, oproer, binnenlandse onlusten, opzettelijke schade, naleving van een wet- of regelgeving, bepaling, verordening of richtlijn, ongeval, uitval van fabriek of installaties, brand, overstroming of storm of om het even welke andere oorzaak buiten de redelijke controle van Vinofin of de nasleep van het voorgenoemde. In dergelijke gevallen behoudt Vinofin zich het recht voor – na kennisgeving aan de koper – de overeenkomst te beëindigen, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat deze beëindiging recht geeft op schadevergoeding uit hoofde van de koper.

ARTIKEL 7. BETALING
Tenzij anders en schriftelijk bepaald door Vinofin moeten alle facturen contant worden betaald bij de levering van de goederen. Onverminderd alle schade, en zonder voorafgaande aanmaning, wordt elke factuur of elk saldo van een factuur die niet betaald is op de vervaldatum, van rechtswege onderworpen aan de interestvoet van toepassing onder de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, en dit vanaf de vervaldatum. Bovendien wordt elk bedrag dat op de vervaldatum niet betaald is van rechtswege verhoogd met een bedrag van 12% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100 EUR, als forfaitaire schadevergoeding.
Alle andere invorderingskosten niet in de forfaitaire schadevergoedingen inbegrepen worden aan de in gebreke zijnde koper afzonderlijk doorgerekend.

ARTIKEL 8. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST
Vinofin heeft het recht om de overeenkomst met de koper te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen:

  1. Indien de koper, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij ene termijn van tenminste zeven (7) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
  2. Bij staking van betaling/ niet-betaling op de vastgestelde vervaldatum, ontbinding, vereffening, gerechtelijke reorganisatie, insolvabiliteit of (de aanvraag van) een faillissement door de koper; iii. Bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de klant;
  3. Indien de juridische toestand of de controle over de klant wijzigt;
  4. Indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de klant;
  5. Indien de klant weigert om een voorafgaande betaling te verrichten dan wel andere door Vinofin gevraagde zekerheden te stellen;
  6. Indien Vinofin gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn
    verplichtingen jegens Vinofin wel zal nakomen.

 

De ontbinding geldt voor alle niet-verrichte leveringen of een deel ervan, evenals voor eventuele latere leveringen en geeft daarnaast aanleiding tot de onmiddellijke opschorting van elke nieuwe levering evenals de directe en van rechtswege opeisbaarheid van elke andere levering/niet-vervallen factuur, zonder dat ter zake nog een ingebrekestelling nodig is. Elk voorschot door de koper betaald wordt prioritair besteed aan de vereffening van het niet-betaalde deel van de schuldvordering. Ten slotte behoudt Vinofin zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, intrest en schade die hij geleden heeft.

ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De eigendom van de bestelde goederen zal pas worden overgedragen na integrale betaling van de prijs, desgevallend verhoogd met kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen. Niettemin zullen de risico’s van verlies, schade of vernietiging van de verkochte goederen integraal worden gedragen door de koper vanaf het moment dat de verkochte goederen aan hem geleverd worden.
Artikel 20 iuncto artikel 70 van de Pandwet is onverkort van toepassing op het eigendomsvoorbehoud.
Bij vermenging van niet-betaalde wijn van Vinofin met eigen goederen van de koper (bv. Eerder gekochte en betaalde wijn van Vinofin), strekt het eigendomsvoorbehoud zich bijgevolg uit tot het geheel van de vermengde goederen.


ARTIKEL 10. WEDERVERKOOP
De koper van onze goederen mag de goederen noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verkopen buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Vinofin. De koper verbindt zich ertoe hetzelfde verbod uitdrukkelijk aan zijn klanten op te leggen en te voorzien dat deze het uitdrukkelijk aan hun eigen klanten opleggen, met de verbintenis om dit verbod ook te voorzien voor alle daaropvolgende doorverkopen van de goederen.
De bestellingen voor doorverkoop buiten bovengemeld grondgebied moeten de hoeveelheden, de landen van bestemming evenals de identiteit van de bestemmeling vermelden en moet zoals hierboven vermeld het voorwerp uitmaken van een voorafgaand schriftelijk akkoord van Vinofin. Indien de koper ervoor kiest om de goederen op het internet weder te verkopen of te promoten (e-commerce), zal hij de goederen zo voorstellen dat dit het prestigieuze merkenimago van de goederen en Vinofin geen schade toebrengt. De koper moet de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Vinofin bekomen voor ieder gebruik van de merken gedistribueerd door Vinofin in het kader van de promotie of de verkoop van de goederen op het internet.

De koper zal de goederen alleen wederverkopen in de door Vinofin geleverde originele
verpakking. Het is de koper uitdrukkelijk verboden deze verpakkingen te gebruiken voor de verpakking van andere goederen en/of goederen.
Het is de koper in elk geval verboden de goederen te verkopen in winkels en/of in vliegtuigen, evenals in elke andere vestiging die dutyfree tarieven of om het even welke taksvrije tarieven toepast. De koper verbindt zich ertoe een kopie van alle verzochte informatie, bestellingen, facturen, boekhoudkundige documenten of in het algemeen alle documenten betreffende de koopwaren en hun levering of verkoop of in het algemeen alle boekhoudkundige documenten betreffende voorgaande aan Vinofin ter beschikking te stellen of op zijn vraag over te maken.
In geval van een overtreding van enige overtreding van deze bepaling, behoudt Vinofin zich het recht voor elke levering op te schorten en/of de overeenkomst van rechtswege, zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd zijn recht om enige andere stappen te ondernemen om zijn schade te vergoeden, die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de frauduleuze handelingen van de overtreder. Wanneer een overtreding op deze bepaling wordt vastgesteld met betrekking tot een deel van een levering van goederen, wordt er onweerlegbaar van uitgegaan dat de overtreding voor het hele lot geldt.
Vinofin is op geen enkele manier aansprakelijk ten opzichte van derden met wie de overtreder
een verbintenis is aangegaan of een overeenkomst heeft afgesloten, met name in geval van fiscale fraude of poging taksen en/of belastingen te ontwijken. De koper-doorverkoper verbindt zich er overigens toe deze bepaling in zijn algemene verkoopvoorwaarden op te nemen.

ARTIKEL 11. NIETIGHEID
De eventuele nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden, of van een onderdeel van enige bepaling, zal niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele algemene verkoopvoorwaarden met zich mee brengen.
In geval van nietigheid of ongeldigheid van enige bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden zal de betrokken bepaling van rechtswege vervangen worden (i) door een geldige bepaling of een geldig onderdeel (ii) of door een interpretatie die zoveel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van Vinofin benadert. De onmogelijkheid om tot dergelijke gewenste vervanging over te gaan zal geenszins de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden aantasten.

ARTIKEL 12. SCHULDVERGELIJKING
De koper verklaart zich akkoord met het principe van ‘netting’ (schuldvergelijking) zoals voorzien in de art. 14 en 15 van de Wet Financiële Zekerheden onder hoofdstuk VIII en hoofdstuk IX in het geval van een insolventieprocedure, beslag of enige andere vorm van samenloop.

ARTIKEL 13. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Indien er meerdere kopers zijn, zijn alle kopers hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk geacht
betreffende alle verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene verkoopvoorwaarden.

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT - FORUM
Het Belgisch recht is van toepassing op deze algemene verkoopvoorwaarden.
Vinofin en de koper zullen zich inzetten om geschillen ingevolge de toepassing en/of interpretatie van deze algemene verkoopvoorwaarden of de uitvoering van de contractuele verbintenissen tussen hen in der minne te regelen. Indien er geen minnelijke schikking kan worden getroffen, is alleen de Ondernemingsrechtbank Doornik bevoegd.
Vinofin behoudt zich echter het recht voor elk geschil aan een bevoegde rechtbank van zijn keuze voor te leggen.